صدور پروانه فعاليت تحقيق و توسعه از وزارت صمت براى شركت سيسكو